دانلود رایگان دی وی دی های عربی عمومی نظام قدیم کنکور-مدرس : علی فقه کریمی

گزیده ای درباره مدرس:

آقای فقه کریمی پذیرفته دانشجوی فلسفه و منطق دانشگاه تبریز سال 1376 هستند

به علت علاقه شدید ایشان به زبان و ادبیات عربی تدریس عربی را از همان سال ها آغاز نموده و در سال 78 اولین کتابشان را تحت عنوان "کمک کنکور" و "کمک درسی عربی سوم" چاپ کردند.

تا سال 1381 در زمینه عربی و مشاوره کنکور 8 کتاب در زمینه عربی و کنکور تالیف کردند

و تا هم اکنون 21 کتاب در زمینه کتاب و عربی و مشاوره کنکور تالیف کرده اند

برخی از تالیفات موجود در امروز:

  1.         - عربی IQ دهم انتشارات گاج
  2.         - عربی IQ یازدهم انتشارات گاج ( به زودی )
  3.         - پاتوق عربی کنکور انتشارات کوله
  4.         - عربی جامع کنکور انتشارات کوله ( به زودی )
  5.         - عربی دوم دبیرستان با طعم انجیر انتشارات کوله
  6.         - عربی سوم دبیرستان با طعم خرما انتشارات کوله
  7.         - اصول ترجمه با طعم سبزیجات انتشارات کوله
  8.         - برنامه ریزی با طعم فلفل انتشارات کوله
  9.         - و ...

جلسه صفر : ویژگی های عربی در کنکور


جلسه اول : مقدمات عربی


جلسه دوم : فعل ماضی


جلسه سوم: فعل مضارع


جلسه چهارم و پنجم - فعل امر و ثلاثی مجرد و مزید


جلسه ششم - نکته ای خیلی خاص


جلسه هفتم- نکته ای کمی خاص


جلسه هشتم - تست های ثلاثی مزید


جلسه نهم - نمودار اعراب فعل مضارع مرفوع - مضارع مرفوع


جلسه دهم - مضارع مجزوم ( نهی، امر و جحد )


جلسه یازدهم - مضارع منصوب


جلسه دوازدهم - مقایسه لام ناصبه و لام جازمه


جلسه سیزدهم - نکات کاربردی اعراب فعل مضارع


جلسه چهاردهم عربی کنکور- ماضی بعید و استمراری


جلسه پانزدهم عربی کنکور- حل تست های اعراب فعل مضارع


جلسه شانزدهم عربی کنکور- حل تست - قست اول ( این جلسه دو قسمت می باشد )

جلسه شانزدهم عربی کنکور- حل تست - قست دوم( این جلسه دو قسمت می باشد )


جلسه شانزدهم و هفدهم عربی کنکور- نمودار اسم و بررسی اسم از نظر مذکر و مونث


جلسه هیجدهم عربی کنکور- معرب و مبنی


جلسه نوزدهم عربی کنکور- اسم از نظر تعداد (مفرد و ... )


جلسه بیستم عربی کنکور- غیر منصرف و احکام آن


جلسه بیستم و یکم عربی کنکور- اعراب تقدیری


جلسه بیستم و دوم عربی کنکور- معرب و مبنی (اعراب محلی )


جلسه بیستم و سوم عربی کنکور- انواع من و ما

 

منبع:گروه آموزشی آلم